Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Starościńska 5a reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2.       W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3.       Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Inspektorat ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2024 poz. 12 tj.) oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych  w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jak:

a)       ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

b)      badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

c)       ochrony zdrowia w tym bezpieczeństwa żywności i żywienia w produktach pochodzenia zwierzęcego,

d)      kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt,

e)       ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji,

f)       wytwarzania i stosowania pasz leczniczych,

g)      realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt,

h)      zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt,

i)        przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

4.       W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.       Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazane:

a)       Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.

b)      Uprawnionym organom publicznym.

c)       Podmiotom świadczącym dla Administratora usługi informatyczne i prawne.

d)      Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

e)       Administrator Danych może przekazywać dane osobowe do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych  w związku z obowiązkiem wymiany informacji w ramach systemów bezpieczeństwa  i wymiany informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych przepisach prawa (Dz. U. z 2023r., poz. 1075).

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
(w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów (pkt.3 klauzuli) a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011, Nr 14, poz. 67).

8.       Państwa dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

9.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.   Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

11.   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu, dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

                                                                                                       

                                                                                                           

Przewiń na górę
Skip to content