Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Starościńska 5a reprezentowany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl
lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących
na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i
celu określonym w treści zgody.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c
RODO.
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do
ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na
podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w
pkt.3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych
osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane
nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest:
a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Przewiń na górę
Skip to content