Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu – 99-400 Łowicz ul. Starościńska 5a, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łowiczu;

b) realizowania umów zawartych z kontrahentami;

c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.  Podstawa prawna.

1) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO
3) Udzielonej zgody
art.6 ust. 1 lit. a RODO

4) Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności:

a)    ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

b)    ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

c)    ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

d)    ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

e)    ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

f)     ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

g)    ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

h)    ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,

i)      ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

j)      ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

k)    ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

5.    Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a)    pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia ADO;

b)    podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.