Nabór wewnętrzny

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu ogłasza nabór wewnętrzny

na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Miejsce wykonywania pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu - Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Zakres zadań

1. Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru.

2. Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii w Łowiczu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w rolniczym handlu detalicznym.

4. Prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań weterynaryjnych obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych uchybień lub/i nieprawidłowości.

5. Weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym.

6. Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

7. Kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego.

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości.

9. Pobieranie próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

10. Organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów  zamierzających  prowadzić lub prowadzących  rolniczy  handel detaliczny.

Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe weterynaryjne;

- staż pracy : co najmniej 2 lata pracy na stanowisku merytorycznym w Inspekcji Weterynaryjnej lub innej inspekcji realizującej nadzór nad bezpieczeństwem żywności;

- podstawowa znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;

- umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność komunikacji;

- umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe

- dyspozycyjność

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 14 września 2018 r. do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. pracowniczych w formie poniższego formularza aplikacyjnego.

Formularz aplikacyjny

na stanowisko:

w komórce organizacyjnej:

Dane pracownika:

Imię i nazwisko

nr tel. kontaktowego

adres poczty elektronicznej

Wykształcenie

 ( proszę wpisać również wykształcenie uzupełniające, studia podyplomowe itp.)

posiadane ( poziom):

nazwa uczelni

rok ukończenia

kierunek/specjalizacja

uzyskany tytuł zawodowy/stopień naukowy

Doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, inne kompetencje, znajomość języków obcych, zainteresowania , itp.

 

 

Pobierz wesję PDF: Nabór wewnętrzny.pdf