ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE

o wartości szacunkowej poniżej 30000 Euro

1.   Nazwa i adres Zamawiającego:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

                                                             ul. Starościńska 5a,  99-400 Łowicz

 2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

A. Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych i odgromowych

w budynku głównym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu;

B. Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych i odgromowych

w garażach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu;

Zakres prac ad pkt. A:

wykonanie nowej instalacji zasilającej do piwnicy; 

wykonanie instalacji gniazdkowej do wszystkich pomieszczeń na parterze;

wykonanie instalacji gniazdkowej do wszystkich pomieszczeń na pierwszym piętrze;

wykonanie instalacji gniazdkowej do wszystkich pomieszczeń w lokalach mieszkalnych w budynku;

wykonanie kompletu badań i pomiarów instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania

w budynku głównym,

wymiana oświetlenia w pokojach biurowych.

Zakres prac ad pkt. B:

sprawdzenie instalacji elektrycznych i uziemiających:

wykonanie niezbędnych korekt w tych instalacjach bądź wykonanie nowych.

Uwagi:

Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

zabezpieczenie BHP w budynku głównym, garażach i na terenie przyobiektowym podczas realizacji robót spoczywa na Wykonawcy;

uporządkowanie terenu po wykonanych robotach wraz z wywiezieniem gruzu i materiałów porozbiórkowych spoczywa na Wykonawcy.

.

3. W celu prawidłowego przygotowania oferty przed jej złożeniem należy:

1) przeprowadzić wizję lokalną obiektu objętego przedmiotem zamówienia,

2) dokonać szczegółowego obmiaru i wyceny robót.

4. Data rozpoczęcia realizacji: 20 listopada 2017 r. 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni.

 6. Miejsce i termin składania ofert:

* osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz,

Termin składania ofert: 16.11.2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Oferta na prace remontowe”.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godz. 13:00.

8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena, okres gwarancji, doświadczenie zawodowe.

9. Osoba wskazana do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Bury telefon (46) 837-55-78, codziennie w godz. 8:00 – 15:00.

 

Pobierz jako PDF