ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE

o wartości szacunkowej poniżej 30000 Euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

 ul. Starościńska 5a,  99-400 Łowicz

 2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

A.  Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę w budynku  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu;

B.   Remont dachu budynku siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu.

Zakres prac ad pkt. A:

 • §Zakup materiałów i przygotowanie ścian pod ułożenie glazury na powierzchni 13 m2 ,
 • §zakup i montaż glazury ( gatunek I) wraz z klejem na ścianach o powierzchni 13 m2,
 • §zakup i montaż płytek na podłodze 3 m2,
 • §szpachlowanie , położenie gładzi gipsowych  oraz malowanie sufitu,
 • §zakup i montaż urządzeń sanitarnych (muszla klozetowa ze spłuczką, umywalka z szafką i baterią, kompletna kabina prysznicowa z baterią, przepływowy podgrzewacz  wody- trójfazowy o mocy min. 12kW,  oraz mini przepompownia ścieków np. grundfos),
 • §zakup i montaż 2 par drzwi z ościeżnicami,
 • §zakup materiałów i wymurowanie z nich ściany działowej,
 • §zakup materiałów i założenie instalacji elektrycznej,
 • §zakup materiałów i rozprowadzenie instalacji wodno-sanitarnej,
 • §zakup innych materiałów potrzebnych do wykonania prac,
 • §usunięcie istniejących drzwi wejściowych i płyty gipsowej a następnie wyrównanie ścian.

 

 

Zakres prac ad pkt. B:

 • §roboty porządkowe w poddaszu (usunięcie gruzu z cegły, dachówki ceramicznej i gąsiorów, złomu
  z blachodachówki, pozostałości tkanin i włóknin, i innych), wywiezienie na wysypisko;
 • §roboty rozbiórkowe kominów, wywiezienie gruzu;
 • §demontaż istniejącego pokrycia, wywiezienie złomu;
 • §wymiana łacenia (łat i kontrłat) pod nowe pokrycie;
 • §wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z membrany paroprzepuszczalnej;
 • §wykonanie krycia blachodachówką modułową wraz z obróbkami blacharskimi;
 • §przegląd rynien i rur spustowych, wykonanie korekt spadków i niezbędnych napraw;
 • §montaż kominków wentylacyjnych wraz z ich podłączeniem do kanałów wentylacyjnych w przebudowanych kominach;
 • §demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej z            koniecznymi korektami po rozbiórkach kominów;
 • §wykonanie rusztowań do powyższych robót;
 • §zabezpieczenie BHP terenu przyobiektowego na okres robót;
 • §uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

 

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza wykonawca po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca robót usunie na własny koszt

.

3. W celu prawidłowego przygotowania oferty przed jej złożeniem należy:

                1) przeprowadzić wizję lokalną obiektu objętego przedmiotem zamówienia,

2) dokonać szczegółowego obmiaru i wyceny robót.

4. Data rozpoczęcia realizacji: 12 października 2016r.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  30 dni.

 6. Miejsce i termin składania ofert:  osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 05.10.2016 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Oferta  na prace remontowe”.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016 r, godz. 11:00 .

8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena, okres gwarancji, doświadczenie zawodowe.

9. Osoba wskazana do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Bury telefon (46) 837-55-78  codziennie
w godz. 8:00 – 15:00 .


Oferta PDF do pobrania