ZAPYTANIE OFERTOWE 

 1. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a,
  99-400 Łowicz

 

 1.  Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę w budynku  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu

 

 1. Zakres prac:
 • Zakup materiałów i przygotowanie ścian pod ułożenie glazury na powierzchni 13 m2 ,
 • zakup i montaż glazury ( gatunek I) wraz z klejem na ścianach o powierzchni 13 m2,
 • zakup i montaż płytek na podłodze 3 m2,
 • szpachlowanie , położenie gładzi gipsowych  oraz malowanie sufitu,
 • zakup i montaż urządzeń sanitarnych ( muszla klozetowa ze spłuczką, umywalka z szafką i baterią, kompletna kabina prysznicowa z baterią, przepływowy podgrzewacz  wody- trójfazowy o mocy min. 12kW,  oraz mini przepompownia ścieków np. grundfos),
 • zakup i montaż 2 par drzwi z futryną ,
 • zakup materiałów i wymurowanie z nich ściany działowej,
 • zakup materiałów i założenie instalacji elektrycznej,
 • zakup materiałów i rozprowadzenie instalacji wodno-sanitarnej,
 • zakup innych materiałów potrzebnych do wykonania prac,
 • usunięcie istniejących drzwi wejściowych i płyty gipsowej a następnie wyrównanie ścian.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza wykonawca po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca robót usunie na własny koszt

.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

 

 

4. Wykonawca celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest obowiązany na podstawie oględzin miejsca prac ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania. Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie stanowi podstawy do domagania się zwiększenia podanej ceny.

 

5. Oględzin pomieszczenia przeznaczonego do remontu można dokonać w terminie ustalonym telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia faktury.

 

8. Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do montażu urządzeń wodno-sanitarnych i elektrycznych.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do końca września 2016 roku.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, numer telefonu, faksu lub mail umożliwiający kontakt                    z Wykonawcą.

Oferta musi zawierać cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w wartości brutto. Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim oraz czytelnie podpisać. Do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02.09.2016 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: oferta  na prace remontowe.
 2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 08.09.2016 roku               w siedzibie Zamawiającego.
 3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych  www.piwlowicz.pl , www.oferteo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

VI.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena –80%

2.Doświadczenie i fachowość oferenta –20%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Bury pod numerem telefonu (46) 837-55-78 

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE remont pomieszczenia w piwnicy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 1. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a,
  99-400 Łowicz

 

 1.  Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę w budynku  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu

 

 1. Zakres prac:
 • Zakup materiałów i przygotowanie ścian pod ułożenie glazury na powierzchni 13 m2 ,
 • zakup i montaż glazury ( gatunek I) wraz z klejem na ścianach o powierzchni 13 m2,
 • zakup i montaż płytek na podłodze 3 m2,
 • szpachlowanie , położenie gładzi gipsowych  oraz malowanie sufitu,
 • zakup i montaż urządzeń sanitarnych ( muszla klozetowa ze spłuczką, umywalka z szafką i baterią, kompletna kabina prysznicowa z baterią, przepływowy podgrzewacz  wody- trójfazowy o mocy min. 12kW,  oraz mini przepompownia ścieków np. grundfos),
 • zakup i montaż 2 par drzwi z futryną ,
 • zakup materiałów i wymurowanie z nich ściany działowej,
 • zakup materiałów i założenie instalacji elektrycznej,
 • zakup materiałów i rozprowadzenie instalacji wodno-sanitarnej,
 • zakup innych materiałów potrzebnych do wykonania prac,
 • usunięcie istniejących drzwi wejściowych i płyty gipsowej a następnie wyrównanie ścian.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza wykonawca po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca robót usunie na własny koszt

.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

 

 

4. Wykonawca celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest obowiązany na podstawie oględzin miejsca prac ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania. Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie stanowi podstawy do domagania się zwiększenia podanej ceny.

 

5. Oględzin pomieszczenia przeznaczonego do remontu można dokonać w terminie ustalonym telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia faktury.

 

8. Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do montażu urządzeń wodno-sanitarnych i elektrycznych.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do końca września 2016 roku.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, numer telefonu, faksu lub mail umożliwiający kontakt                    z Wykonawcą.

Oferta musi zawierać cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w wartości brutto. Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim oraz czytelnie podpisać. Do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02.09.2016 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: oferta  na prace remontowe.
 2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 08.09.2016 roku               w siedzibie Zamawiającego.
 3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych  www.piwlowicz.pl , www.oferteo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

VI.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena –80%

2.Doświadczenie i fachowość oferenta –20%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Bury pod numerem telefonu (46) 837-55-78