ZAPYTANIE OFERTOWE 

 1. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a,
  99-400 Łowicz

 

 1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczenia gospodarczego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu

 

 1. Zakres prac:
 • skucie i wywiezienie istniejącej posadzki cementowej na odcinku o wymiarach 6,5m x 1m biegnącym wzdłuż lewej ściany garażu
 • skucie i wywiezienie całego tynku na lewej wewnętrznej ścianie na obszarze 6,5m x 1m
 • skucie i wywiezienie uszkodzonego i odpadającego tynku na pozostałej powierzchni wewnętrznej ścian
 • zalanie podkładu betonowego o grubości 10 cm na skutym obszarze posadzki o wymiarach 3,5 x 6,5 m
 • uzupełnienie podkładu (podsypki) pod nową posadzkę do wymaganego poziomu
 • położenie pod w/w podkład izolacji przeciwwilgociowej ( np. 2-3 warstw folii – rodzaj materiału do uzgodnienia)
 • przez środek garażu, na długości 6 metrów w kierunku drzwi należy zamontować kratkę ściekową liniową, z odprowadzeniem wody pod progiem
 • ułożenie na warstwie podkładu nowej kostki brukowej z uwzględnieniem 1-2 % spadku kopertowego biegnącego przez środek garażu
 • położenie na skutej ścianie o obszarze 6,5 x 1m warstwy izolacji przeciwwilgociowej (rodzaj izolacji do uzgodnienia)
 • wykonanie na całej lewej wewnętrznej ścianie garażu ocieplenia z płyt styropianowych o grubości 10cm wraz z położeniem nowego tynku
 • uzupełnienie pozostałych ubytków w ścianach, oraz obróbka wewnętrzna drzwi nowym tynkiem
 • ustalenie przyczyny i usunięcie-uszczelnienie przeciekającego dachu nad garażem
 • pomalowanie ścian i sufitu
 • odkopanie zewnętrznej ściany garażu do poziomu posadzki, położenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej i ponowne jej zasypanie
 • po wykonaniu wszelkich prac teren wokół garażu należy uprzątnąć i pozostawić w stanie jakim był przed rozpoczęciem remontu

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza wykonawca po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca robót usunie na własny koszt.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

 

 

4. Wykonawca celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest obowiązany na podstawie oględzin miejsca prac ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania. Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie stanowi podstawy do domagania się zwiększenia podanej ceny.

5. Oględzin pomieszczenia przeznaczonego do remontu można dokonać w terminie ustalonym telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia faktury.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do końca listopada 2015 roku.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, numer telefonu, faksu lub mail umożliwiający kontakt                    z Wykonawcą.

Oferta musi zawierać cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w wartości brutto. Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim oraz czytelnie podpisać. Do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.10.2015 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: oferta na prace remontowe.
 2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 3.11.2015 roku              w siedzibie Zamawiającego.
 3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych www.piwlowicz.pl , www.oferteo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

VI.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena –80%

2.Doświadczenie i fachowość oferenta –20%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Marek Boczek pod numerem telefonu (46) 837-55-78 lub 608 028 762.

 

 

 ZAPYTANIE_OFERTOWE-remont_garażu.pdf