ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a,
    99-400 Łowicz

 

  1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczenia biurowego w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu

 

1.Zakres prac:

- demontaż paneli ściennych oraz podłogowych,

- zabezpieczenie okna i drzwi przed zabrudzeniami

- rozbiórka „kącika” socjalnego, w którym znajdują się szafki kuchenne oraz zlewozmywak

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych oraz wyłożenie ścian płytami kartonowo-gipsowymi

- malowanie sufitu oraz ścian (ok. 60 m2 powierzchni),

- położenie terakoty na podłodze (ok. 16 m2 powierzchni)

- wykonanie ścianki z płyt kartonowo-gipsowych oddzielającej pomieszczenie socjalne,

- zakup oraz montaż szafek kuchennych, zlewozmywaka z baterią w ww. pomieszczeniu,

- wymiana włączników, gniazdek elektrycznych, kratki wentylacyjnej

- zakup oraz montaż oświetlenia

 

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza wykonawca (terakota na podłogę została zakupiona przez Zamawiającego) po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

 

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

 

4. Wykonawca celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest obowiązany na podstawie oględzin miejsca prac ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania. Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie stanowi podstawy do domagania się zwiększenia podanej ceny.

 

5. Oględzin pomieszczenia przeznaczonego do remontu można dokonać w terminie ustalonym telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia faktury.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do końca września 2015 roku.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, numer telefonu, faksu lub mail umożliwiający kontakt                    z Wykonawcą.

Oferta musi zawierać cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w wartości brutto. Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim oraz czytelnie podpisać. Do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

  1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1.09.2015 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: oferta na prace remontowe.
  2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 2.09.2015 roku              w siedzibie Zamawiającego.
  3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
  4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych www.piwlowicz.pl , www.oferteo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

VI.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena –80%

2.Doświadczenie i fachowość oferenta –20%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Bury pod numerem telefonu (46) 837-55-78.

 Pobierz zapytanie w formacie .DOC