ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 2/2014

 

  1. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a,
    99-400 Łowicz\
  2.  Przedmiot zamówienia

 

Zadanie 1.Remont pomieszczeń klatki schodowej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu

 

1.Zakres prac:

- Remont ścian korytarza w tym usunięcie okładziny ścian i odgrzybienie

- Malowanie ścian ( ok. 120m2 powierzchni) z wykonaniem lamperii z tynku mozaikowego

- Wymiana włączników, wyłączników i przełączników,

- Wkucie puszek oraz kabli elektryczny w uprzednio przygotowane bruzdy w  ścianach oraz  
   zatynkowanie bruzd,

- Malowanie sufitu,

-  Zastosowanie narożników i kątowników wokół drzwi i okien,

- Skucie a następnie wyłożenie powierzchni schodów klatki schodowej płytkami gress z wykonaniem cokolika ( 49 stopni).

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wejściowych z klatki schodowej do    
   poszczególnych pomieszczeń biurowych, czy pomieszczeń lokatorskich z demontażem
i
  
montażem nowych ( należy uwzględnić koszt zakupu drzwi, futryn oraz zamków i klamek,
  wraz z dostawą),

- Remont barierki schodowej wraz z wymianą poręczy,

- Dostosowanie klatki schodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych ,

 

Zadanie 2.Remont pomieszczenia strychu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łowiczu

 

1.Zakres prac:

- Wylewka podłogi

- Położenie terakoty na podłodze,

- Naprawa instalacji elektrycznej wraz z zamontowaniem elementów oświetlenia (   
 
przełączniki, wyłączniki, lampy, itp.)

- Montaż urządzeń wentylacyjnych,

- Otynkowanie fragmentów ścian oraz położenie gładzi szpachlowej na całości ścian,

- Pomalowanie ścian

- Malowanie sufitu,

- Montaż schodów strychowych,

- Zabudowa karton-gips w wyznaczonych miejscach,

- Zastosowanie narożników i kątowników wokół drzwi,

- Założenie instalacji grzewczej

 

Podane w „Zapytaniu Ofertowym”powierzchniepowinny być traktowane jako

orientacyjne.Użyte do remontu materiały powinny posiadać wszelkie normy i atesty.

W formularzu ofertowym należy podać rodzaj materiałów zastosowanych w

przedmiotowym zamówieniu.


Wykonawca celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest obowiązany

napodstawie oględzin miejsca prac ustalić zakres i ilość robót koniecznych do

wykonania. Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie

stanowi podstawy do domagania się zwiększenia podanej ceny

 

3.Oględzin obiektu przeznaczonego do remontu można dokonywać w terminie ustalonym telefonicznie.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każe z zadań osobno.

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Zapytanie ofertowe należy traktować odrębnie dla każdego z zadań.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do końca września 2014 roku.

Wymagamy udzielenia 2 letniej gwarancji nawykonane prace.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być:

ü

Opatrzona pieczęcią firmową;

ü

Posiadać datę sporządzenia;

ü

Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, nr NIP;

ü

Podpisana czytelnie przez wykonawcę;

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim .

Oferta musi zawierać:

  1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy

telefonu, faksu i maila.

  1. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

3.Wskazanie osoby pozostającej w dyspozycji Wykonawcy i przewidzianej

do pełnienia obowiązków kierownika robót.

4.Termin związania z ofertą powinien wynosić 14dni od jej złożenia. Oferta musi być podpisana przez osobę lubosoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę ( odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do sekretariatu

Zamawiającego z dopiskiem: oferta  na prace remontowe do dnia  11.07.2014 roku

do godz. 15:00w siedzibie Zamawiającego w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz

osobiście, pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) lub kurierem.

 

2.Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 14.07.2014 roku ogodz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

3.O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy

złożyli ofertę w wymaganym terminie.

 

4.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.

 

5.Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od

Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.piwlowicz.pl oraz na

tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

VI.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

1.Cena –80%

 

2.Doświadczenie i fachowość oferenta –20%

 

VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego oferenta.

 

VIII.DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Jerzy Kowalczyk, Anna Krupa pod numerem telefonu (46)837-55-78.