STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
w Łowiczu

§1.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej {Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
 4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich,powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

§2.

 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Łowicz.
 2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat łowicki.

§3.

 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§4.

 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
 3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
 4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§5.

Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§6.

Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

 

pdfStatut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu118.13 KB