Regulamin organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Łowiczu

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 , z późn. zm.);
  2. Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz .Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz.3);
  3. niniejszego regulaminu.

§2.

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem", określa wewnętrzną strukturę, szczegółową organizację, tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. powiecie — należy przez to rozumieć powiat łowicki,
  2. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu,
  3. Powiatowym Lekarzu - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu,
  4. Zastępcy Powiatowego Lekarza - należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu,
  5. komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie badania mięsa na obecność włośni określone w § 11 Regulaminu,
  6. kierowniku- należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - starszych inspektorów weterynaryjnych, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§3.

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, która działa w sposób stały, w trybie pracy właściwym dla korpusu służby cywilnej i zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustaw odrębnych.
 3. Powiatowy Lekarz jest dysponentem środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz wynikających z odrębnych, ustaw.
 4. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Powiatowy Lekarz.
 5. Wewnętrzne rozstrzygnięcia dotyczące działalności Inspektoratu wydawane są w formie zarządzeń lub poleceń służbowych Powiatowego Lekarza.
 6. Wszelkie pisma wpływające do Inspektoratu w sprawach tej jednostki są przedkładane Powiatowemu Lekarzowi w celu określenia ich przeznaczenia i miejsca przekazania, stosownie do ich rodzaju, treści, konieczności rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.
 7. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.
 8. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Łowicz, ulica Starościńska 5 A.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA INSPEKTORATU

§4.

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy kierują kierownicy.
 2. W zespołach, o których mowa w § 11 pkt. 1) i 2) kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu w formie graficznej przedstawia załącznik nr 2.

ROZDZIAŁ III

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ I KIEROWANIA PRACĄ INSPEKTORATU

§5.

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza. W rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Powiatowy Lekarz jest pracodawcą w stosunku do pracowników Inspektoratu.
 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
  2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
  3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
  4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
  5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
  6. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§6.

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik Inspektoratu.
 3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
  1. zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
  2. samodzielne stanowisko ds. spraw obsługi prawnej,
  3. zespół do spraw finansowo - księgowych,
  4. zespół do spraw administracyjnych,
  5. pracownia badania mięsa na obecność włośni.
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

§7.

 1. Kierownicy odpowiadają za:
  1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. porządek i dyscyplinę pracy,
  3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
 2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§8.

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
 3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą,
  2. kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny,
  3. głównego księgowego - w przypadku gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe,
  4. radcę prawnego pod względem formalno prawnym i redakcyjnym.
 4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą,
  2. kierownika.zespołu, z którego zakresem działania związany jest dokument,
  3. głównego księgowego - w przypadku gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
  1. Powiatowy Lekarz lub jego Zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2 oraz
  2. Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
 6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§9.

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje ( w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, których do załatwienia zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§10.

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 1.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§11.

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
 2. zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 3. zespół do spraw finansowo-księgowych,
 4. zespół do spraw administracyjnych,
 5. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,
 6. pracownia badania mięsa na obecność włośni.

§12.

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
  1. pomoc Powiatowemu Lekarzowi w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt, w tym między innymi:
   1. przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji, zwalczania i rejestracji oraz prowadzenie dochodzenia epizootycznego i innych czynności celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
   2. prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej;
  2. nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się tą działalnością, umieszczone w rejestrze Powiatowego Lekarza;
  3. kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania:
   1. ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
   2. nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,
   3. badania zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia;
  4. opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  5. nadzór nad handlem, wwozem i wywozem zwierząt;
  6. nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  7. prowadzenie i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  8. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  9. gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzania zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;
  10. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości i raportowania wynikających z obowiązujących przepisów
  11. nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej;
  12. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i o ochronie zwierząt, w tym zachowaniem dobrbstanu w zakresie dotyczącym wykonywanych zadań;
  13. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
  14. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego lub epidemiologicznego;
  15. przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza wynikających z przepisów o ochronie zwierząt;
  16. nadzór nad znakowaniem i rejestracją zwierząt w siedzibach stad, w tym nadzór nad spełnianiem wymogów wzajemnej zgodności w obszarach identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia zwierząt oraz zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt i dobrostanu zwierząt;
  17. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań potrzebnych do rozliczeń finansowych lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu.
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. stanowisko ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
  2. stanowisko ds. zdrowia i ochrony zwierząt, nadzoru nad identyfikacją, rejestracją zwierząt i kontroli wymogów wzajemnej zgodności,
  3. stanowisko ds. zdrowia i ochrony zwierząt - koordynator do spraw zwalczania choroby Aujeszky'ego,
  4. stanowisko ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz higieny materiału biologicznego.

§13.

 1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, przechowywaniu, umieszczaniu na rynku, sprzedaży bezpośredniej a w szczególności nad:
   1. spełnianiem wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
   2. spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji, w tym produkcji pierwotnej,
   3. warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowania, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),
   4. sposobem znakowania, pakowania i przechowywania tych produktów,
   5. wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do produktów,
   6. wymaganiami dotyczącymi środków transportu przewożących produkty pochodzenia zwierzęcego,
   7. sposobem badania zwierząt rzeźnych, badania i oceny ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposobem postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia,
   8. sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres, i sposób prowadzenia rejestru tych produktów;
  2. ustalanie i prowadzenie listy osób wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego dotyczącego właściwego wykonywania przez te osoby czynności z wyznaczenia;
  3. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
   1. badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
   2. nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
   3. pobierania próbek do badań na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach w tym paszach leczniczych;
  4. nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie minimalnych warunków higieny i dobrostanu;
  5. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225);
  6. 75) nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem i stosowaniem pasz, w tym pasz leczniczych oraz pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie próbek do badań w tym do badań w ramach Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi pasze, w tym pasze lecznicze oraz zajmujące się obrotem lub sprzedażą pasz, w tym pasz leczniczych;
  7. organizacja nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi;
  8. organizacja nadzoru nad stosowaniem pasz, w tym pasz leczniczych;
  9. współpraca ze starszym inspektorem do spraw zdrowia i ochrony zwierząt przy wykonywaniu zadań przewidzianych na stanowisku pracy do spraw ochrony zwierząt zwłaszcza związanych z ubojem i transportem zwierząt;
  10. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego;
  11. nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  12. szkolenia lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do sprawowania urzędowych czynności w zakresie nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, w tym badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
  13. prowadzenie i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i ustawy o paszach, w tym rejestru podmiotów prowadzących produkcję podstawową;
  14. prowadzenie rejestru urzędowych pieczęci do znakowania mięsa zwierząt rzeźnych i łownych poddanego kontrolom urzędowym oraz rejestru obowiązującej dokumentacji w zakresie badania przedubojowego i poubojowego;
  15. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikającychz wykonywania wymienionych zadań;
  16. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
  17. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na zawartość substancji niepożądanych, zabronionych, niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych w paszach;
  18. wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad znakowaniem i rejestracją zwierząt przy wykonywaniu zadań przewidzianych na stanowisku pracy do sprawidentyfikacji i rejestracji zwierząt zwłaszcza związanych z ubojem i transportem zwierząt rzeźnych;
  19. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu.
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. stanowisko ds. bezpieczeństwa żywności,
  2. stanowisko ds. bezpieczeństwa żywności,
  3. stanowisko ds. pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

§14.

 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo- księgowych należy:
  1. opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  2. kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych;
  3. terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań;
  4. Kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, wydatków budżetowych i dochodów własnych jednostki;
  5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. prowadzenie likwidatury i kasy;
  7. sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych;
  8. prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych;
  9. opracowywanie analiz ekonomicznych;
  10. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
 2. Główny Księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań, w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
  1. prowadzenia rachunkowości Inspektoratu,
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. W skład zespołu, o którym mowa w ust 1 wchodzi:
  1. Główny Księgowy,
  2. stanowisko ds. rozliczeń finansowo- księgowych.

§15.

 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:
  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych;
  2. sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  3. potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
  4. prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień;
  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy;
  6. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;
  7. prowadzenie archiwum Inspektoratu;
  8. przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek;
  9. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych;
  10. sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;
  11. wysyłanie korespondencji i przesyłek;
  12. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.;
  13. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy;
  14. obsługa decyzji personalnych;
  15. prowadzenie spraw socjalnych;
  16. magazynowanie sprzętu, testów diagnostycznych do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, realizacji krajowego planu monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach;
  17. zaopatrywanie Inspektoratu we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji oraz aparatury;
  18. utrzymywanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;
  19. prowadzenie magazynu gospodarczego na bieżące potrzeby oraz prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu;
  20. organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych;
  21. obsługa samochodów służbowych;
  22. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;
  23. pomoc w pracy zespołu do spraw finansowo-księgowych oraz w pracach pozostałych komórek organizacyjnych Inspektoratu w zakresie posiadanych kompetencji i udzielonych upoważnień.
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. stanowisko ds. osobowych, archiwizacji i rozliczeń finansowych z zakresu funduszu płac,
  2. stanowisko ds. obsługi sekretariatu Powiatowego Lekarza,
  3. stanowisko ds. administracyjnych,
  4. stanowisko ds. administracyjnych,
  5. stanowisko ds. zaopatrzenia,
  6. sprzątaczka.

§16.

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:
  1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Powiatowego Lekarza;
  2. udzielanie Powiatowemu Lekarzowi oraz pracownikom zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  3. występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowego Lekarza w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  4. opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach kompetencyjnych;
  5. wydawanie opinii prawnych, dotyczących zawieranych umów oraz spraw majątkowych;
  6. wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych w przepisach dotyczących obsługi prawnej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.).

§17.

 1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy:
  1. wykrywanie obecności włośni w mięsie świń domowych, dzików, świniodzików, koni i innych gatunków zwierząt metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszadła;
  2. monitorowanie włośnicy oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wywołujących włośnicę;
  3. ocena sytuacji epizootycznej w zakresie występowania włośnicy na obszarze powiatu.
 2. Pracownia badania mięsa na obecność włośni pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlega kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi/ Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

§19.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu używa pieczątki:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Starościńska 5a tel./fax /46/ 837 - 55 - 78, NIP 834 -154 - 98- 72, Regon 750151920

§20.

Zmiana treści regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu, zastępującego niniejszy.

 

 

pdfPIW Łowicz - Regulamin Organizacyjny wraz z załącznikami.891.11 KB