ROZPORZĄDZENIE NR 14/2020 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 6/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 lutego 2020 r. sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1303).
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu łowickiego, zgierskiego i brzezińskiego.
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 26 marca 2020 r.
Poz. 2027