ROZPORZĄDZENIE NR 6/2020
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby
zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz
nakazów na tych obszarach
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d lit c i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 poz. 148)
w związku z wyznaczeniem w dniu 22 lutego 2020 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej
obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łowickim w miejscowości
Skaratki w gminie Domaniewice, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmujący w gminie Domaniewice
miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice,
Strzebieszew, Sapy, Stroniewice;
2) obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków obejmujący:
a) w powiecie łowickim:
- w gminie Domaniewice miejscowości Lisiewice Duże, Lisiewice Małe,
- w gminie Łowicz miejscowości Mystkowice, Bocheń, Ostrów, Guźnia, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice
Górne, Pilaszków, Nowiny, Jamno, Zawady, Wygoda,
- w gminie Łyszkowice miejscowości Stare Grudze, Nowe Grudze, Gzinka, Uchań Dolny, Wrzeczko,
Kuczków, Łagów, Zakulin, Łyszkowice, Czatolin, Kolonia Łyszkowice, Kalenice, Uchań Górny,
Trzcianka,
- w gminie Zduny miejscowości Urzecze, Wierznowice, Strugienice,
- w gminie Bielawy miejscowości Sobocka Wieś, Walewice, Piotrowice, Bielawy Gaj, Wojewodza,
Zgoda, Rulice, Waliszew, Stary Waliszew, Marianów, Psary, Skubiki,
b) w powiecie zgierskim:
- w gminie Głowno miejscowości Wola Zbrożkowa, Ziewanice, Glinnik, Boczki Domaradzkie,
Chlebowice, Albinów, Różany, Lubianków, Ostrołęka, Kamień, Kadzielin, Głowno, Antoniew,
Konarzew, Wola Lubiankowska, Rudniczek, Bronisławów, Władysławów Bielawski, Gawronki,
Helenów, Boczki Zarzeczne,
- miasto Głowno;
c) w powiecie brzezińskim:
- w gminie Dmosin miejscowości Osiny, Osiny PGR, Dmosin, Drugi, Karolew, Wierzbówka, Dmosin
Parcele, Wincentów, Grózd, Borki, Wiesiołów, Rozdzielnia, Zawady, Kuźmy.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych
Id: 3370864D-85CB-4F94-8B23-EEDFB88A4E6C. Podpisany Strona 1
dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało
pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane
z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym
nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub
w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie,
6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych
oraz parkingach trwałych tablic z napisem: "UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW -
OBSZAR ZAPOWIETRZONY". Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co
najmniej 100 m, a napisy czytelne.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających
produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa
drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
Id: 3370864D-85CB-4F94-8B23-EEDFB88A4E6C. Podpisany Strona 2
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: "UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA
GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY". Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były
widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.
§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez
właściwego powiatowego lekarza weterynarii, mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym,
a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 - 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Łowiczu, w Zgierzu
i Łodzi, Starostom Łowickiemu, Zgierskiemu i Brzezińskiemu, Komendantom Powiatowym Policji
w Łowiczu, Zgierzu i Brzezinach, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
Zgierzu i Brzezinach, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Łowiczu, Zgierzu i Brzezinach,
Właściwym terytorialnie zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, Wójtom Gmin
wymienionych w § 1.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu
jego uchylenia.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński
Id: 3370864D-85CB-4F94-8B23-EEDFB88A4E6C. Podpisany Strona 3