Odszkodowania za zwierzęta padłe, zabite, poddane ubojowi w wyniku wystąpienia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, w tym  afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Zgodnie z zapisem art. 49  ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  za bydło , świnie, owce, kozy, konie, kury kaczki, gęsi, indyki n, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie, jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych, rodziny pszczele oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia, którą określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o  kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażeniu w wysokości wartości rynkowej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, którą określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

 

Posiadaczowi zwierzęcia, który w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt , a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów nerwowych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury ( ryby, małże ,ślimaki) dopełnił obowiązku zgłoszenia, czyli zawiadomił niezwłocznie o powyższym powiatowego lekarza weterynarii lub , upoważnionych przez niego pracowników inspekcji weterynaryjnej, podmiotu świadczącego usługi lekarsko- weterynaryjne   ( lekarzy weterynarii opiekujących się stadem zwierząt), wójta gminy, burmistrza miasta przysługuje  ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę , które padło, zanim organ Inspekcji Weterynaryjnej otrzymał informację o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że zwierzę padło z powodu zachorowania na chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania.

Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia, którą określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

 

Wypłacone odszkodowania nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierząt.

 

Odszkodowania o których mowa powyżej nie przysługują w następujących przypadkach:

  1. Jeżeli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Jeżeli posiadacz zwierzęcia w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt , a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów nerwowych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury ( ryby, małże ,ślimaki)      nie zawiadomił niezwłocznie o powyższym powiatowego lekarza weterynarii lub , upoważnionych przez niego pracowników inspekcji weterynaryjnej, podmiotu świadczącego usługi lekarsko- weterynaryjne   ( lekarzy weterynarii opiekujących się stadem zwierząt), wójta gminy, burmistrza miasta;.

nie pozostawił zwierząt , w tym zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o chorobę , czy zakażenie w miejscu ich przebywania, bądź ich nie odosobnił albo przeprowadzał, wyprowadzał wprowadził tam inne zwierzęta;

• umożliwił osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta

podejrzane o zakażenie lub chore, czy padłe;

• nie powstrzymał się  od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, a w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody , ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba;

•nie udostępnił organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także nie udzielił pomocy przy ich wykonaniu;

• nie udzielił organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu;

• nie zastosował się do wydanego nakazu zabicia lub uboju zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o chorobę , czy zakażenie albo zwierząt z gatunków wrażliwych na dana chorobę zakaźną zwierząt i określonego sposobu postępowania ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi    o zakażenie lub o chorobę;

 

nie zastosował się do wydanego nakazu oczyszczenia i odkażenia miejsc oraz środków transportu,    a także odkażenia, zniszczenia lub usunięcia w sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt środków żywienia zwierząt, ściółki, nawozów naturalnych oraz przedmiotów, z którymi miały kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub          o chorobę;

nie zastosował się do wydanego nakazu odkażenia rzeczy osób, które i miały lub mogły mieć kontakt ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę;

nie zastosował się do wydanego zakazu czasowego opuszczania ogniska choroby, będąc lub mogąc być w kontakcie ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę;

nie zastosował się do wydanego zakazu karmienia zwierząt określonymi środkami żywienia zwierząt lub pojenia z określonych zbiorników lub ujęć wody;

nie zastosował się do wydanego nakazu podjęcia określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego ( bioasekuracja);

nie zastosował się do wydanego zakazu używania zwierząt w celu rozmnażania;

nie zastosował się do wydanego nakazu przeprowadzenia badań klinicznych zwierząt, z pobraniem próbek do badan laboratoryjnych, przeprowadzenia sekcji zwłok zwierzęcych z pobraniem próbek do badan laboratoryjnych lub wykonania określonych zabiegów na zwierzętach, w tym przeprowadzenia szczepień.;

  1. Jeżeli posiadacz wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę, o którym wiedział, że jest chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę, nieoznakowane lub bez paszportu zwierzęcia, jeśli są one wymagane przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. oraz z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.
  2. Za bydło , świnie, owce, kozy, konie, kury kaczki, gęsi, indyki n, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie, jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych, rodziny pszczele oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania oraz za produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażeniu, stanowiące własność podmiotów prowadzących działalność     w zakresie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku           z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, organizowania targów wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotu zwierzętami( za wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej), pośrednictwa w tym obrocie  lub   skupu zwierząt oraz stanowiące własność podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną              w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, jak również podmiotów prowadzących działalność w zakresie uboju zwierząt lub produkcji mięsa w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.
  3. Za bydło , świnie, owce, kozy, konie, kury kaczki, gęsi, indyki n, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie, jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych, rodziny pszczele oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania oraz za produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażeniu przywiezione lub umieszczone na rynku z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

 

Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej decyzji może w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sądu rejonowego.

 

Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, ma które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek powiatowego lekarza weterynarii może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

 

Podmiotom, które poniosły koszty związane z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych, albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, wykonując nakazy powiatowego lekarza weterynarii przysługuje ze środków budżetu państwa zwro0t faktycznie poniesionych wydatków.

 

 

 

                                                                                                                              Jerzy Kowalczyk

                                                                                                              Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu

 

Pobierz artykuł w pliku .doc